Normes de règim econòmico i intern

Aquestes normes són imprescindibles per al bon funcionament del centre i seran d'obligat compliment per les dues parts un cop sigui admès el / la resident per la Direcció de la Residència i el / la sol·licitant accepti la plaça. Si vols rebre aquesta documentació, omple el següent formulari: